[1]
ภัทรภาคินวรกุล อ., “ตำรับอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน”, journalkorat, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 58–75, ม.ค. 2024.