[1]
ภิญโญวิวัฒน์ ค., เพิ่มทองชูชัย น., บำเพ็ญบุญ ร., และ ด้วงจุมพล น., “สัดส่วนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ที่เข้ารับการรักษาแบบแยกกักตัวที่บ้านในโรงพยาบาลตติยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย”, journalkorat, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 113–132, ม.ค. 2024.