[1]
วันชูเสริม ป. และ พานเมือง ส., “ความเครียดและการจัดการความเครียดในสตรีที่เป็นความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ชนิดรุนแรง ที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล: บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์ ”, journalkorat, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 5–18, ม.ค. 2024.