โกวิทยานนท์ ศ. “สถานการณ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดพิษณุโลกภายหลังนโยบายยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 117-36, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247490.