เอกสันติ ธ., และ ยุพา พ. “พฤติกรรมการเลี้ยงดูวัยรุ่นของผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, น. 53-63, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247512.