เจริญสันติสุข น., และ เรืองรัตนตรัย ว. “ความคิดเห็นของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค ต่อตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 46-59, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247521.