สุวรรณรัตน์ จ., และ ปัญญาใส ก. “ประสิทธิภาพของรูปแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นหญิง”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 60-71, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247522.