คงสืบ ห., และ เรืองรัตนตรัย ว. “ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 72-84, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247523.