คงฉันท์มิตรกุล ว., และ กาสนิท ค. “สถานการณ์การให้บริการการแพทย์แผนไทยในจังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 53-66, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247530.