ประจิตร อ. “การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานมหัศจรรย์พันวันแรกแห่งชีวิต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 67-87, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247531.