ภู่กลาง อ., ทองตื้อ น., จงสมจิตร จ., และ พลยง ฌ. ป. “ปัจจัยที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจจากการทำงานชุบทองแบบครัวเรือน ของผู้ประกอบอาชีพในชุมชนเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 108-20, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247533.