ลัดดางาม พ. “การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอด”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 4-15, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247538.