จี๋มะลิ ป., ปัญญาใสโสภณ ธ., และ ชื่นใจเรือง พ. “ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ติดเตียง”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 7, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, น. 37-49, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/247911.