เธียรทองอินทร์ พ., พิสัยพันธุ์ ร., ดีเลิศ ก., และ อินทสร้อย ป. “สมุนไพรไทยกับการรักษาอาการปวดประจำเดือน”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 7, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, น. 5-18, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/248638.