คำสวาสดิ์ น. . . “เครื่องมือประเมินความปวดในระยะที่หนึ่งของการคลอด : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 21-31, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/251423.