มีนาสันติรักษ์ อ., และ ไทยวงษ์ อ. “ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกฉานทางสุขภาพในการดูแลเท้ากับพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 32-44, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/251425.