เขตบำรุง ว., โพธิพิมพ์ ม., และ ประธรรมโย จ. . . “สถานการณ์สุขภาพเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่ม T60.0 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 76-91, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/251430.