สีสัน ช., และ ปัญญาใสโสภณ ธ. . . “ผลของโปรแกรมความรู้แจ้งแตกฉานด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 155-69, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/251438.