นพพลกรัง โ. ., โต๊ะสิงห์ ณ. ., และ กุมผัน ท. . “การจัดการความปลอดภัยทางถนนในชุมชน เทศบาลตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 170-83, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/251439.