ประจิตร จ., เมธาบุตร ช., สำราญ ป., วาจามั่น จ., เพ็ญจันทร์ ป., ยางเครือ ธ., และ คล้ายพึ่ง ว. “การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมพวง โดยใช้หลักการพื้นฐานของลีนและการเว้นระยะห่างทางกายภาพ”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 8, ฉบับที่ 1, กันยายน 2022, น. 18-37, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/252035.