จำปาหวาย ส., และ นุกาศ อ. “ปัญหาสุขภาพและความต้องการการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 7, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2021, น. 18-31, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/252501.