ดุริยะสาย น. “การเปรียบเทียบการผุเพิ่มและการคงอยู่ภายหลังการบูรณะฟันกรามน้ำนมด้วยวิธี SMART ระหว่างการบูรณะฟัน Class I และ Class II”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 7, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2021, น. 45-59, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/252504.