ชัยจันทร์ ส. “ชุมชนท้องถิ่นกับการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 8, ฉบับที่ 1, กันยายน 2022, น. 5-17, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/252772.