วัชราธร ธ., ภาโนมัย ณ., พาจันทร์ ธ. ., และ เจริญชีวะกุล ช. “ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการใช้กัญชาทางการแพทย์ ของผู้ป่วยมะเร็งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 8, ฉบับที่ 1, กันยายน 2022, น. 49-67, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/253291.