บารมี แ., และ จันทรวิวัฒน์ ท. “ผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่องกลุ่มยาจิตเวชต่อนักศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 7, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, น. 184-97, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/253513.