สารจันทึก ท., และ อนุรัตน์พานิช ล. “ผลลัพธ์ทางคลินิกการติดตามการใช้ยารักษาในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นไลน์”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 8, ฉบับที่ 1, กันยายน 2022, น. 38-48, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/254441.