เอกสันติ ธ., สีดาหัส จ., ขวัญสูงเนิน ป., พ่วงกลาง พ., และ ยุพา พ. “พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 8, ฉบับที่ 2, มกราคม 2023, น. 60-73, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/257929.