ภัสสรานนท์ ก., พิมดา ภ. ., และ บุญบำเรอ ส. . . “ผลกระทบต่อสุขภาพของการสัมผัสไนตรัสออกไซด์ในบุคลากรทางการแพทย์ห้องผ่าตัด กรณีศึกษาโรงยาบาลตติยภูมิ”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 8, ฉบับที่ 1, กันยายน 2022, น. 97-112, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/258078.