เอกสันติ ธ., มหารัชพงศ์ น., รอดจากภัย ย., และ เทศกะทึก อ. “การพัฒนาโปรแกรมและผลของโปรแกรมสุขศึกษาและการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในแปลงนาข้าว”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 8, ฉบับที่ 2, มกราคม 2023, น. 29-42, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/258094.