แสนสุข จ., จันทร์ดา แ., และ สมตัว น. “ผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้ระบบครอบครัวเสมือนต่อความคงทนของอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณฑิตพยาบาล”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 8, ฉบับที่ 2, มกราคม 2023, น. 74-88, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/258339.