บุราคร เ., และ เพิ่มปัญญา เ. “เปรียบเทียบผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง (608) ที่ได้รับวัคซีนและไม่ได้รับวัคซีน ในโรงพยาบาลแก้งคร้อ”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 8, ฉบับที่ 2, มกราคม 2023, น. 124-35, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/259806.