บารมี แ. ., และ จันทรวิวัฒน์ ท. . “การศึกษาระดับความเครียดและแนวทางจัดการกับความเครียดของผู้ปกครองเด็กออทิสติก ที่เข้ารับการรักษาแผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 9, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2023, น. 44-61, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/261272.