วงศ์วัฒนอนันต์ ว. “อุบัติการณ์ของภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิด ลักษณะทางคลินิก และการรักษาในทารกแรกเกิดที่คลอดในโรงพยาบาลปักธงชัย”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 9, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2023, น. 62-77, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/261466.