กกกระโทก ณ., และ งอนสำโรง ช. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 9, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2023, น. 115-29, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/261778.