ภัทรภาคินวรกุล อ. “ตำรับอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 9, ฉบับที่ 2, มกราคม 2024, น. 58-75, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/261902.