ภิญโญวิวัฒน์ ค., เพิ่มทองชูชัย น., บำเพ็ญบุญ ร., และ ด้วงจุมพล น. “สัดส่วนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ที่เข้ารับการรักษาแบบแยกกักตัวที่บ้านในโรงพยาบาลตติยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 9, ฉบับที่ 2, มกราคม 2024, น. 113-32, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/263656.