วันชูเสริม ป., และ พานเมือง ส. “ความเครียดและการจัดการความเครียดในสตรีที่เป็นความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ชนิดรุนแรง ที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล: บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 9, ฉบับที่ 2, มกราคม 2024, น. 5-18, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/264672.