กิ่งแก้ว จ., โพธิ์ชัย ศ., บุญมาก ณ., และ โชติกุญชร ว. “กระบวนการพยาบาลและการนำไปใช้ในการวางแผนจําหน่ายผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีหลังผ่าตัดใส่ท่อระบายทางเดินน้ำดีผ่านผิวหนัง”. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ, ปี 9, ฉบับที่ 2, มกราคม 2024, น. 19-31, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalkorat/article/view/265945.