[1]
พัฒนะโชติ ร. 2024. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม. 2, 1 (ก.พ. 2024), e267207.