พัฒนะโชติ ร. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม, Nakhon Phanom, Thailand, v. 2, n. 1, p. e267207, 2024. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/nkp/article/view/267207. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.