พัฒนะโชติ รัตนาพร. 2024. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 2 (1). Nakhon Phanom, Thailand:e267207. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/nkp/article/view/267207.