[1]
พัฒนะโชติ ร., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม”, J Nakhon Phanom Health Off, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. e267207, ก.พ. 2024.