พัฒนะโชติ ร. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม”. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม, ปี 2, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2024, น. e267207, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/nkp/article/view/267207.