[1]
บุญ​เรือง​ศรี อ. และ กุลบุตร อ. 2021. การประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2562. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี. 19, 1 (ก.ค. 2021), 9–24.