[1]
ปิตะพรหม อ. 2021. ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายในผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี. 19, 1 (ก.ค. 2021), 71–82.