[1]
พูลสวัสดิ์ น., ตระกูลพัว ร. , บุญนาค ศ. , มาทอง แ. และ รอดสุข ธ. 2022. การพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียมในเมืองใหญ่. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี. 20, 1 (มิ.ย. 2022), 22–35.