(1)
อัศววรานันต์ ก.; คงเกลี้ยง อ. .; ศิริเขตรกรณ์ ส. .; มุ่งอ้อมกลาง เ. . ความชุกของการมีภูมิคุ้มกันต่อโรค COVID-19 ในผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด: การประเมินชุดตรวจแอนติบอดีรวดเร็วในภาคสนาม. odpc10ubon 2021, 19, 25-35.