(1)
ปิตะพรหม อ. . ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายในผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร. odpc10ubon 2021, 19, 71-82.