(1)
พูลสวัสดิ์ น.; ตระกูลพัว ร. .; บุญนาค ศ. .; มาทอง แ.; รอดสุข ธ. การพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียมในเมืองใหญ่. odpc10ubon 2022, 20, 22-35.