บุญ​เรือง​ศรี อ.; กุลบุตร อ. . การประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2562. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 9–24, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/odpc10ubon/article/view/249610. Acesso em: 24 พ.ค. 2022.